ਨਿਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

—-

ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ

ਇਹ ਵੈਬਸਾਇਟ Zhuzhou Meetyou ਕਾਰਬਾਈਡ ਕਟਿੰਗ ਟੂਲ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਸਾਈਟ ਦੌਰਾਨ, "ਅਸੀਂ", "ਸਾਨੂੰ" ਅਤੇ "ਸਾਡਾ" ਸ਼ਬਦ ਜ਼ੂਜ਼ੌਹਊ ਮੀਟੀਓਊ ਕਾਰਬਾਈਡ ਕੱਟਣ ਦੇ ਸੰਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ. Zhuzhou Meetyou ਕਾਰਬਾਈਡ ਕਟਿੰਗ ਟੂਲ ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਟੂਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਸ਼ਰਤਾਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਤੇ ਸ਼ਰਤ, ਜੋ ਕਿ ਇਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ.

ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ "ਸੇਵਾ" ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ("ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ", "ਨਿਯਮ") ਦੁਆਰਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਧੂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹਾਇਪਰਲਿੰਕ ਦੁਆਰਾ ਇੱਥੇ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਵਾਲੇ. ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਾਈਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰਾਂ, ਵਿਕਰੇਤਾ, ਗਾਹਕਾਂ, ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਮਗਰੀ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ.

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ. ਸਾਈਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਰਤਣ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਇਹ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਜੇ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

ਵਰਤਮਾਨ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਜਾਂ ਟੂਲ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਜਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਟਾਂ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਬਦਲਾਵ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ, ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ. ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਇਸ ਪੰਨੇ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉਹਨਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ

ਭਾਗ 1 - ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਨਿਵਾਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਨਿਵਾਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਬਾਲਗ ਨਿਰਭਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿਓ.

ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਪਰ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ).

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀੜੇ ਜਾਂ ਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ.

ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ.

ਸੈਕਸ਼ਨ 2 - ਆਮ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ.

ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਗਰੀ (ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ), ਅਨਐਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਏ) ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ; ਅਤੇ (ਬੀ) ਕੁਨੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਜਾਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬਦਲਾਵ. ਨੈਟਵਰਕਸ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਏਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ, ਕਾਪੀ, ਵੇਚਣ, ਮੁੜ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ. .

ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਿਰਲੇਖ ਕੇਵਲ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ.

ਭਾਗ 3 - ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁੱਧਤਾ, ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ

ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜੇ ਇਸ ਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ, ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਸਾਈਟ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ, ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ, ਵਧੇਰੇ ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੋ ਇਕ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ' ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਸਾਈਟ ਤੇ ਸਾਮਗਰੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ ਤੇ ਹੈ.

ਇਸ ਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਵਰਤਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਦਰਭ ਲਈ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸਾਈਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਬਦਲਾਵਾਂ' ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ.

ਸੈਕਸ਼ਨ 4 - ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਵ

ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਬਿਨਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਸੇਵਾ (ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾਂ ਸਮਗਰੀ) ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਹੱਕ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ

ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਧ, ਕੀਮਤ ਤਬਦੀਲੀ, ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਦੇ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ.

ਭਾਗ 5 - ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ)

ਕੁਝ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਕੇਵਲ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਹ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਰਿਟਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਪਸੀ ਜਾਂ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ.

ਅਸੀਂ ਸਟੋਰ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ-ਸਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਮਾਨੀਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ.

ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ. ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੇਸ-ਦਰ-ਕੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਵਸਤੂ ਅਨੁਸਾਰ. ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ. ਇਸ ਸਾਈਟ ਤੇ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਖਾਲੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਹੈ.

ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਪੁਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ.

ਸੈਕਸ਼ਨ 6 - ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਵਿਵੇਕ ਵਿਚ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਖਰੀਦੇ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੀਮਾ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਗਾਹਕ ਖਾਤਾ, ਉਸੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਅਤੇ / ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਟਿਕਾਣੇ ਵਾਲੇ ਪਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਰਡਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਬਦਲਦੇ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਬਿਲਿੰਗ ਦੇ ਪਤੇ / ਫੋਨ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ, ਸਾਡਾ ਇਕੋ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਡੀਲਰਾਂ, ਰੀਲੈਲੇਟਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਤਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ.

ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰੀਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤਮਾਨ, ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਖਾਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕੀਏ.

ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਰਿਟਰਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ.

ਭਾਗ 7 - ਚੋਣਵੇਂ ਟੂਲ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਟੂਲਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾੱਰਨ ਜਾਂ ਇਨਪੁਟ ਹੈ.

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਅਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਸਾਧਨ ਜਿਵੇਂ "ਜਿਵੇਂ ਹੈ" ਅਤੇ "ਜਿਵੇਂ ਉਪਲੱਬਧ" ਤਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟੀਆਂ, ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਕਲਪਕ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਟੂਲਸ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਤਣ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ.

ਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਕਲਪਿਕ ਟੂਲਸ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਿੰਨਾਂ ਧਿਰ ਪ੍ਰਦਾਤੇ (ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ) ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ.

ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ (ਸਮੇਤ ਨਵੇਂ ਟੂਲਸ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ). ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੀਆਂ.

ਭਾਗ 8 - ਤੀਜੀ-ਪਾਰਟੀ ਲਿੰਕ

ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਕੁਝ ਸਮਗਰੀ, ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਮਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ.

ਇਸ ਸਾਈਟ ਤੇ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਦੇ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੀਜੀ-ਪਾਰਟੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਸੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਮੁਆਇਨਾ ਜਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰੰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ.

ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਮਾਨ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸੰਸਾਧਨਾਂ, ਸਮਗਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੀਜੀ-ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ. ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਦਾਅਵਿਆਂ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਸੈਕਸ਼ਨ 9 - ਉਪਭੋਗਤਾ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ

ਜੇ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਚਤ ਬੇਨਤੀਆਂ ਭੇਜਦੇ ਹੋ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇੰਦਰਾਜ਼) ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈ-ਮੇਲ, ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਸੁਝਾਅ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਭੇਜਦੇ ਹੋ. (ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ 'ਟਿੱਪਣੀ'), ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ, ਸੰਪਾਦਨ, ਕਾਪੀ, ਪਬਲਿਸ਼, ਵੰਡਣ, ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਅਸੀਂ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ (1) ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ; (2) ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ; ਜਾਂ (3) ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ.

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਸਤੂ ਵਿਚ ਜੋ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ, ਧਮਕੀ, ਬਦਨੀਤੀ, ਬਦਨਾਮੀ, ਅਸ਼ਲੀਲ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਜਾਂ ਅਯੋਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ .

ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਕ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਪੀਰਾਈਟ, ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ, ਗੋਪਨੀਯਤਾ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ. ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਸਲੂਕੀ ਜਾਂ ਅਯੋਗ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਜਾਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਲਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਝੂਠੇ ਈ-ਮੇਲ ਪਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਾਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੀਸਰੇ ਧਿਰ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰੋ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ.

ਭਾਗ 10 - ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸਟੋਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਗੁਪਤਤਾ ਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਸਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇਖਣ ਲਈ.

ਸੈਕਸ਼ਨ 11 - ਗ਼ਲਤੀਆਂ, ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਮਰੀ

ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਜਾਂ ਉਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਿਪਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਜਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਤਪਾਦ ਵੇਰਵਾ, ਕੀਮਤ, ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ, ਪੇਸ਼ਕਸ਼, ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਚਾਰਜ, ਟ੍ਰਾਂਜਿਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਗਲਤੀਆਂ ਜਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਗਾਊਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ (ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਰਡਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ) .

ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ, ਕਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਿਵਾਏ, ਕੀਮਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ, ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ, ਸੋਧ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ. ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਪਡੇਟ ਜਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਰੀਖ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਵੈਬਸਾਈਟ' ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.

ਭਾਗ 12 - ਨਿਯੰਤਰਣ ਉਪਯੋਗਾਂ

ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਟ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਤ ਹੈ: (ਏ) ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਕਸਦ ਲਈ; (ਬੀ) ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ; (ਸੀ) ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਸੰਘੀ, ਪ੍ਰਾਂਤੀ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਨਿਯਮਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ; (ਡੀ) ਸਾਡੇ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ; (e) ਲਿੰਗ, ਲਿੰਗਕ ਰੁਝਾਣ, ਧਰਮ, ਨਸਲੀ, ਨਸਲ, ਉਮਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ, ਜਾਂ ਅਪਾਹਜਤਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ, ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨ, ਅਪਮਾਨ, ਨੁਕਸਾਨ, ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ, ਨਿੰਦਿਆ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਡਰਾਉਣੀ ਜਾਂ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਕਰਨ ਲਈ; (ਫ) ਗਲਤ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ; (g) ਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਕੋਡ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਹੋਰ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਏਗਾ; (h) ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ; (i) ਸਪੈਮ, ਫਿਸ਼, ਫਾਰਮ, ਬਹਾਨੇ, ਮੱਕੜੀ, ਘੁੰਮਣਾ, ਜਾਂ ਖੋਪੜੀ ਲਈ; (j) ਕਿਸੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਜਾਂ ਅਨੈਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ; ਜਾਂ (k) ਸੇਵਾ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਹੋਰ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਟਾਲਣ ਲਈ. ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਜਿਤ ਉਪਯੋਗਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਬੰਧਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ.

ਸੈਕਸ਼ਨ 13 - ਵਾਰੰਟੀ ਦੇ ਬੇਦਾਅਵਾ; ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਸੀਮਾ

ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਜ ਵਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਂ ਅਸ਼ੁੱਧ-ਰਹਿਤ ਹੋਵੇਗੀ.

ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜੇ ਸਹੀ ਜਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੋਣਗੇ.

ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.

ਤੁਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ, ਜਾਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ, ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕਲੇ ਜੋਖਮ ਤੇ ਹੈ. ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਰਵਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਿਵਾਏ ਹਨ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 'ਜਿਵੇਂ' ਅਤੇ 'ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਪਲਬਧ' ਲਈ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ, ਵਾਰੰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਜਾਂ ਸੰਖੇਪ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਾਰੰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਟਿਕਾਊਤਾ, ਸਿਰਲੇਖ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਉਲੰਘਣਾ ਸਮੇਤ.

ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਟ, ਨੁਕਸਾਨ, ਕਲੇਮ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ, ਅਸਿੱਧੇ, ਅਸਾਮੀ, ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ, ਅਫਸਰਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸਹਿਭਾਗੀਆਂ, ਏਜੰਟ, ਠੇਕੇਦਾਰ, ਇੰਟਰਨਟਸ, ਸਪਲਾਇਰ, ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, Zhuzhou Meetyou ਕਾਰਬਾਈਡ ਕੱਟਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੋਣਗੇ. , ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਮੇਤ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਮਿਤ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਮੁਨਾਫ਼ੇ, ਗੁਆਚੀਆਂ ਮਾਲ, ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਬੱਚਤਾਂ, ਡਾਟਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ, ਬਦਲਣ ਦੀ ਲਾਗਤਾਂ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਹਰਜਾਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ, ਟੋਰਟ (ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਮੇਤ), ਸਖਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ , ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਭੁੱਲ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ, ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ (ਜਾਂ ਉਤਪਾਦ) ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਣਾਮੀ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਦੇਣਦਾਰੀ ਜਾਂ ਸੀਮਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇਗੀ.

ਸੈਕਸ਼ਨ 14 - ਇੰਨੈਨਮੀਨੇਸ਼ਨ

ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ, ਜ਼ਹਿੂਜ਼ੋ ਮੀਟੀਓ ਕਾਰਬਾਈਡ ਕੱਟਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਹਿਭਾਗੀਆਂ, ਸਹਿਭਾਗੀਆਂ, ਅਫਸਰਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ, ਏਜੰਟ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਲਾਇਸੈਂਸਰਾਂ, ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ, ਉਪ-ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਸਪਲਾਇਰਾਂ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ, ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਰੋਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਾਜਬ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਸਮੇਤ ਮੰਗ.

ਭਾਗ 15 - ਸਿਵੇਬਿਲਿਟੀ

ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਬੇਲੋੜੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਹੱਦ ਤਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ. ਸੇਵਾ, ਅਜਿਹੇ ਪੱਕੇ ਇਰਾਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ.

ਭਾਗ 16 - ਸਮਾਪਤੀ

ਸਮਾਪਤੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਸਾਰੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਚੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ.

ਸੇਵਾ ਦੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ

ਜੇ ਸਾਡੀ ਇਕੋ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਅਸਫਲ ਹੋ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿਆਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਰਹਿਣਗੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤਕ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਤ; ਅਤੇ / ਜਾਂ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਭਾਗ 17 - ਸਮੁੱਚਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ, ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ.

ਸੇਵਾ ਦੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਸੰਪੂਰਨ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਸਮਝ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਂ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ , ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚ (ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਕਰਣ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ), ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਾਂ ਲਿਖਤ ਹੋਵੇ,

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸ਼ਾਂਕਿਅਤਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਭਾਗ 18 - ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਾਨੂੰਨ

ਸੇਵਾ ਦੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੇਵਾ 471 ਜਿਸ਼ਨਸ ਰੋਡ, ਜ਼ਹੂੂੰ, 43, 412000, ਚੀਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਵੇਗੀ.

ਸੈਕਸ਼ਨ 19 - ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਈ ਬਦਲਾਓ

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਫ਼ੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਜਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟਸ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਵਿਵੇਕ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ. ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਭਾਗ 20 - ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ info@mcctcarbide.com ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ.

pa_INਪੰਜਾਬੀ